Thức ăn dành cho gia cầm

Hỗn hợp cho gà đẻ trứng giống 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà đẻ trứng giống 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg) - Mã 68G

Hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản (KLT 25 Kg) - Mã 84V

Hỗn hợp cho gà công nghiệp  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 60G

Hỗn hợp cho gà công nghiệp  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 61G

Hỗn hợp vỗ béo cho gà công nghiệp  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà công nghiệp 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg) - Mã 62G

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu  1 ngày – 25 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu 1 ngày – 25 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 64G

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu  26 ngày – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu 26 ngày – xuất (KLT 25 Kg) - Mã 65G

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan con  1 ngày – 17 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan con 1 ngày – 17 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 80V

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan  18 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan 18 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 81V

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan  25 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan 25 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 82V

Hỗn hợp đặc biệt cho chim cút đẻ (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp đặc biệt cho chim cút đẻ (KLT 25 Kg) - Mã 92C

tamloi.com.vn