Thức ăn dành cho Gia cầm

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 360

Hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 KG) - Mã 312

Hỗn hợp cho gà siêu thịt 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà siêu thịt 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 311

Hỗn hợp cho gà gột siêu thịt 1 ngày - 14 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà gột siêu thịt 1 ngày - 14 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 310

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 KG) - Mã 314

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 22 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 22 ngày – Xuất (KLT 25 KG) - Mã 315

Hỗn hợp vỗ béo cho gà thịt lông màu 40 ngày – Xuất (KLT 25 KG)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà thịt lông màu 40 ngày – Xuất (KLT 25 KG) - Mã 316

Hỗn hợp cho gà hậu bị 1 tuần – 8 tuần tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà hậu bị 1 tuần – 8 tuần tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 331

Hỗn hợp cho gà hậu bị 9 tuần – 18 tuần tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà hậu bị 9 tuần – 18 tuần tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 332

Hỗn hợp cho gà đẻ 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà đẻ 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg) - Mã 334

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 361

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 1 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 362

tamloi.com.vn