Thức ăn dành cho Gia cầm

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 810

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 811

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà trắng 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg) - Mã 812

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 1 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 814

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  29 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 29 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 815

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu  35 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho gà thịt lông màu 35 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 816

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu  1 ngày - Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu 1 ngày - Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 816M

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan con  1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan con 1 ngày – 21 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 860

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan   22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan 22 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 861

Hỗn hợp cho vịt, ngan  1 ngày – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho vịt, ngan 1 ngày – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 862

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng (KLT 40 Kg)

Hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng (KLT 40 Kg) - Mã 864

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ (KLT 40Kg)

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ (KLT 40Kg) - Mã 865

tamloi.com.vn