T&L Feed

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp  12 kg – 35kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 12 kg – 35kg (KLT 25 Kg) - Mã 52S

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp  40kg – Xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn trại cao cấp 40kg – Xuất (KLT 25 Kg) - Mã 53S

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc  15Kg - 50Kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15Kg - 50Kg (KLT 25 Kg) - Mã 31S

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc  15Kg - 35Kg (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15Kg - 35Kg (KLT 25 Kg) - Mã 30S

Hỗn hợp đặc biệt cho chim cút đẻ (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp đặc biệt cho chim cút đẻ (KLT 25 Kg) - Mã 92C

Hỗn hợp cho gà đẻ trứng giống 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà đẻ trứng giống 18 tuần trở lên (KLT 25 Kg) - Mã 68G

Hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho vịt đẻ cao sản (KLT 25 Kg) - Mã 84V

Hỗn hợp cho gà công nghiệp  1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp 1 ngày – 14 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 60G

Hỗn hợp cho gà công nghiệp  15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp cho gà công nghiệp 15 ngày – 28 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 61G

Hỗn hợp vỗ béo cho gà công nghiệp  29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp vỗ béo cho gà công nghiệp 29 ngày tuổi– xuất (KLT 25 Kg) - Mã 62G

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu  1 ngày – 25 ngày tuổi (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu 1 ngày – 25 ngày tuổi (KLT 25 Kg) - Mã 64G

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu  26 ngày – xuất (KLT 25 Kg)

Hỗn hợp dùng cho gà thịt lông màu 26 ngày – xuất (KLT 25 Kg) - Mã 65G

tamloi.com.vn