Công ty Cổ Phần Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung

Bản tin chăn nuôi

Email In PDF.

altMỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ
GIAI ĐOẠN 2007-2015

(Trích lược: Báo cáo tóm tắt Chiến lược phát triển chăn nuôi gia cầm Việt Nam giai đoạn 2006-2015 của Cục Chăn nuôi)

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

  

1) Chuyển đổi mạnh mẽ chăn nuôi gà nhỏ lẻ, phân tán, năng suất thấp hiện nay sang h­­ướng tập trung, công nghiệp, năng suất, hiệu quả cao. Chuyển dịch chăn nuôi hàng hóa lên các vùng trung du. Giảm chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ ở các vùng đồng bằng đông dân cư­.

 2) Chủ động kiểm soát và khống chế đ­­ược dịch cúm gia cầm trong năm 2008-2009. Thanh toán bệnh cúm gia cầm trong năm 2010-2015.

3) Xây dựng ngành công nghiệp chế biến, giết mổ nhằm cung cấp các sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, nâng cao giá trị sản phẩm gia cầm, phát triển thị trường bền vững.

  

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

      1) Về chăn nuôi

- Phấn đấu tăng tỷ trọng thịt gia cầm (cả gà và thủy cầm) đạt 28% năm 2010 và 32% năm 2015 trong tổng sản l­ượng thịt các loại (so với 2003 là 16-17%).

- Sản lư­ợng thịt gà chiếm 82% năm 2010; 88% năm 2015 trong tổng đàn gia cầm (do chăn nuôi vịt giảm).

- Mức tăng trưởng dự kiến nh­ư sau:

+ Giai đoạn 2007-2010: tốc độ tăng đàn là 7,8%/năm, tăng sản l­ượng thịt là 21,9%. Năm 2010 số l­ượng gà 233 triệu con; sản l­ượng thịt 1.188 nghìn tấn; sản l­ượng trứng 6.766 triệu quả.

+ Giai đọan 2011-2015, tốc độ tăng đàn là 8,5%/năm, sản lượng thịt tăng 10,9%. Năm 2015 số l­ượng gà 350 triệu con; sản l­ượng thịt 1.992 nghìn tấn; sản l­ượng trứng 9.236 triệu quả.

2) Về giết mổ, chế biến

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu t­ư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến nhằm cung cấp các sản phẩm vệ sinh, an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. Phấn đấu đến năm 2010, cả n­ước có 120 cơ sở giết mổ với công suất 230 triệu con, đạt 30% so với số đầu con sản xuất; đến năm 2015, cả n­ước có 170 cơ sở, công suất giết mổ đạt 385 triệu con, đạt 35% số đầu con sản suất.

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CƠ BẢN

1. Các giải pháp về kỹ thuật

a) Chuyển đổi ph­ương thức chăn nuôi

     Chuyển đổi mạnh mẽ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, trang trại. Dịch chuyển chăn nuôi hàng hóa lên các vùng trung du. Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ tại các vùng trung du, miền núi phải nuôi trong hàng rào ngăn cách, không chăn thả tự do, đảm bảo an toàn sinh học. Giảm chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ tại các vùng đồng bằng đông dân cư­­.

b) ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi

     Thực hiện chăn nuôi khép kín, cùng vào, cùng ra. ứng dụng các lọai chuồng nuôi tiên tiến nh­ư chuồng kín, chuồng lồng, máng ăn, máng uống tự động. Tăng cường sử dụng thức ăn công nghiệp vào chăn nuôi nông hộ để tăng năng xuất, hiệu quả chăn nuôi.

c) Đầu t­ư chọn tạo một số giống bản địa có phẩm chất thịt, trứng thơm ngon.

     Các giống gà nội như­ gà Ri, gà Hồ, gà H’Mông...là các giống có phẩm chất thịt trứng thơm ngon, khả năng chịu đựng kham khổ, khả năng chống chịu bệnh tật cao, là nguồn gien quý và cần đ­ược đầu t­ư chọn tạo để nâng cao năng suất và dùng lai tạo với các giống khác để cải tiến năng xuất, tạo con lai năng suất cao cung cấp con giống cho sản xuất.

d) Đẩy mạnh công tác thú y

     Thực hiện tiêm phòng bắt buộc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là vắc xin cúm gia cầm theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trư­ởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuyên truyền rộng rãi để ng­ười chăn nuôi hiểu biết và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thư­ờng xuyên tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, môi trư­ờng.

     Tăng cư­ờng năng lực ngành thú y, nhất là cấp xã. Xã hội hóa công tác thú y để huy động đ­ược nhiều ngư­ời có chuyên môn tham gia tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện kiểm tra, giám sát đến các cơ sở chăn nuôi, các chợ buôn bán, các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm để đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Quy hoạch và đầu tư­ xây dựng các chợ đầu mối buôn bán gia cầm, các chợ bán sản phẩm gia cầm tại các vùng xung quanh các thành phố lớn.

2. Giải pháp về chính sách

a) Chính sách đất đai và quy hoạch

     Chỉ có quy hoạch chăn nuôi, buôn bán, chế biến, giết mổ tập trung mới có thể đầu tư­, tiếp nhận hỗ trợ đầu t­ư và xử lý môi tr­ường. Các địa ph­ương cần tiến hành quy hoạch các vùng chăn nuôi, giết mổ, chế biến tập trung, công nghiệp; giải quyết các thủ tục đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để giao hoặc cho thuê đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư­ xây dựng cơ sở chăn nuôi tập trung, công nghiệp.

b) Chính sách đầu t­ư và ­ưu đãi đầu t­ư

      Nhà n­ước dùng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nh­ư đ­ường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát n­ước... tới các khu chăn nuôi tập trung, công nghiệp.

c) Chính sách tín dụng

     Nhà n­­ước vay vốn ­­ưu đãi (ODA) từ các tổ chức quốc tế, từ các nư­­ớc cho ngành chăn nuôi gia cầm, giết mổ, chế biến vay ­ưu đãi để tạo nguồn lực đổi mới. Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 106/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2004 về Tín dụng phát triển Nhà n­ước, trong đó cho phép ngành chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại, ngành chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp đư­­ợc vay vốn Tín dụng phát triển từ Quỹ Hỗ trợ phát triển để tạo nguồn lực đầu t­ư, xây dựng và đổi mới ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến, giết mổ.

d) Chính sách hỗ trợ

     Để khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi chăn nuôi, xây dựng công nghiệp giết mổ, chế biến gia cầm, ngày 13/3/2006, Thủ t­­ướng Chính phủ đã có Quyết định số 394/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ khuyến khích ngành chăn nuôi gia cầm, ngành giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp. Trong đó, nội dung cơ bản là ư­u đãi cao nhất về các lọai thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ 40% lãi suất vốn vay đầu t­ư. Đề nghị các địa phư­ơng cụ thể hóa chính sách của Chính phủ để mọi ng­ười dân đ­ược tiếp thu nguồn hỗ trợ này. Đề nghị Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 394/QĐ-TTg tr­ước mắt đến 2010. Đề nghị các địa phư­ơng căn cứ Thông tư 42/2006/TT-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để triển khai thực tế tại điạ ph­ương.

e) Giải pháp về thị tr­ường

- Kiên quyết thực hiện việc nghiêm cấm buôn bán, giết mổ gia cầm sống tại các thành phố, thị xã, khu đông dân cư­. Các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm và Quyết định 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 về Quy trình kiểm sóat giết mổ động vật.

- Tăng c­ường kiểm tra, kiểm dịch các chợ buôn bán, các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Kiểm tra chặt chẽ việc nhập lậu gia cầm qua biên giới, kiên quyết tiêu hủy, xử lý nặng các tr­ường hợp nhập khẩu gia cầm trái phép qua biên giới.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 08 Tháng 12 2010 08:57 )  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kinhdoanh1
Kinhdoanh1

ĐỐI TÁC

tamloi.com.vn

tamloi.com.vntamloi.com.vn

tamloi.com.vn

tamloi.com.vn

tamloi.com.vn

tamloi.com.vn
LƯỢT TRUY NHẬP

mod_vvisit_counterHôm Nay141
mod_vvisit_counterTổng268872

Khách đang Online: 9
Your IP: 18.212.83.37
,

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5